Mel­de­lis­te Opti Hit B/C

Fol­gen­de Anmel­dun­gen für den Opti Hit B/C sind bereits ein­ge­gan­gen:

 1. Mathi­as Lenk­mann, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 2. Hen­ri plett­ner, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 3. Vin­cen­zo Reu­ter, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 4. Lisa-Marie Gerstet­ter, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 5. Tris­tan Mayr, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 6. deren kos, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 7. luci­en kos, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 8. Lea Naescher, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 9. Flo­ri­an Zech, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 10. Daria Zech, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 11. Lia Döring, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 12. Vin­zent Zieglmei­er, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 13. Silas Hum­mel, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 14. Jonas Hum­mel, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 15. Lukas Hum­mel, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 16. Jas­min Göbel, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 17. Katha­ri­na Water­loh, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 18. Con­stan­tin Bötsch, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 19. Julia Weber, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 20. Anna Katha­ri­na Kai­ser, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 21. Marie Diet­mair, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 22. Nan­do Reis­ner, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 23. Tim Lutz, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 24. Mat­hil­da Hall, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 25. Leo Gra­del, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 26. Julia Geb­hard, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 27. Moritz Dömök, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 28. David Bött­ger, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 29. Stel­la Spöh­rer, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 30. Hen­ri Simon, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 31. Yven Israng, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 32. David von Putt­ka­mer, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 33. Juli­an Leu­ckel, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 34. Lea Adolph, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 35. Anton Ehr­li­cher, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 36. Noa-Helen Krau­se, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 37. Moritz Bese­mer, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 38. Juli­an Man­nel, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 39. Anna Heit­land, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 40. Nina Heit­land, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 41. Alex­an­der Rit­ter, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 42. Nico­las Rit­ter, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 43. julia balt­zer, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 44. Lui­se v. Man­stein, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 45. Georg v. Man­stein, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 46. M Schä­fer, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 47. julia balt­zer, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 48. Cas­par Glu­eck, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 49. Loris Aura­cher, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 50. Lui­sa May, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,