Mel­de­lis­te Münch­ner Kindl Cup 420er und bay. Flot­ten­meis­ter­schaft 505er

Fol­gen­de Anmel­dun­gen für den Münch­ner Kindl Cup 420er und die bay. Flot­ten­meis­ter­schaft 505er sind bereits ein­ge­gan­gen: