Mel­de­lis­te der baye­ri­schen Jugend­wo­che

Fol­gen­de Anmel­dun­gen für die baye­ri­sche Jugend­wo­che sind bereits ein­ge­gan­gen:

 1. Sha­ki­ra Kas­ten­mül­ler, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 2. Sha­ki­ra Kas­ten­mül­ler, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 3. Luna von Wei­den­bach, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 4. Katha­ri­na Schmid, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 5. Ame­lie Schmid, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 6. Jule Ernst, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 7. David Bött­ger, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 8. Seve­rin Geri­cke, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 9. Luca Jost, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 10. Luca Jost, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 11. Leon Jost, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 12. Moritz Gieß­el­mann, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 13. Ida Gieß­el­mann, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 14. Katha­ri­na KLöck­ner, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 15. Nan­do Reis­ner, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 16. Maxi­mi­li­an Reger, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 17. Vin­cen­zo Reu­ter, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 18. Paul Nowak, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 19. Linus Zieg­ler, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 20. Johan­nes Leicht, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 21. Luis Pau­lik, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 22. Fran­zis­ka Stein­lein, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 23. Valen­ti­na Stein­lein, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 24. The­re­sa Stein­lein, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 25. Sophie Stein­lein, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 26. Leni Hem­sal, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 27. Micha­el Schraml, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 28. Oli­ver San­ders, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 29. Jan­nis Sümm­chen, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 30. Mari­nus Gru­ne­waldt, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 31. Lisa Ren­kes, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 32. Lisa Ren­kes, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 33. Bene­dikt Knapp, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 34. PHILIPPA JELL, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 35. Loui­sa Mül­ler, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 36. Valen­tin Mül­ler, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 37. Juli­an Sensch, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 38. Alex­an­dra Sensch, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 39. Flo­ri­an Krauß, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 40. Nico­las Krauß, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 41. Felix Nes­zvecs­ko, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 42. Max Kör­ner, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 43. Mar­cus Bor­ling­haus, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 44. Finn Wal­ter, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 45. Kris­ti­an Lenk­mann, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 46. Fran­zis­ka Nuss­bau­mer, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 47. Rapha­el Lorenz, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,

 48. Anna Hou­dek, , , Segel­num­mer:
  Vor­scho­ter 1: , , Vor­scho­ter 2: ,